Laatste stand van zaken

Bouw van een windpark
Bouw van een windpark

Hier leest u de laatste stand van zaken omtrent het windpark Hazeldonk-West.
Laatste update: 9 september 2021

Werkzaamheden starten in eerste kwartaal 2022

Eerder hebben wij u geïnformeerd dat aannemer van Gelder in oktober 2021 met de eerste werkzaamheden in het plangebied zou beginnen.

Deze planning van de bouw van het windpark is gewijzigd. Wij verwachten nu dat de werkzaamheden voor windpark Hazeldonk-West in het eerste kwartaal van 2022 zullen starten. Voordat de werkzaamheden starten, zullen wij een informatieavond organiseren.

Windpark Hazeldonk-West mag worden gebouwd!

  Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunningen en ontheffingen Wet natuurbescherming voor het windpark Hazeldonk-West zijn sinds december 2020 onherroepelijk. Hiertegen kan geen bezwaar of beroep meer worden ingesteld. In totaal bouwen BCT, Eneco en Pure Energie 5 windmolens parallel aan de A16. Het doel is dat de windmolens in 2022 staan en groen opgewekte elektriciteit produceren. In totaal worden vanuit het provinciale project Energie A16 28 windturbines gebouwd, verdeeld over de knooppunten Klaverpolder, Zonzeel, Galder en Hazeldonk.  Mijlpalen

Keuze windturbine bekend

Eneco en BCT hebben gekozen voor Nordex als leverancier voor hun 3 windturbines, waarbij het gaat om het type N149. Deze windturbines hebben een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 149 meter. Pure Energie heeft gekozen voor Vestas als leverancier voor haar windturbines. Daarbij gaat het 2 windturbines van het type V150 met een ashoogte van 135 meter en een rotordiameter van 150 meter. Qua uiterlijk lijken de windturbines veel op elkaar. Beide types windturbines passen binnen de verleende omgevingsvergunningen voor het windpark Hazeldonk-West.

Aannemer civieltechnische werkzaamheden bekend

Voor de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden op het windpark Hazeldonk-West (met uitzondering van de BCT-locatie) is een samenwerking aangegaan met Aannemingsmaatschappij Van Gelder. Dat betekent dat Van Gelder verantwoordelijk is voor de aanleg van parkwegen, de realisatie van kraanopstelplaatsen en voor het leveren en aanleggen van kabels en funderingen voor de windturbines van Eneco en Pure Energie. Naar verwachting start Van Gelder, op het aanbrengen van de voorbelasting bij een van de windturbinelocaties na, in oktober 2021 met de eerste werkzaamheden in het plangebied.

Civieltechnische werkzaamheden BCT-locatie
De windturbinelocatie van BCT is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling die plaatsvindt op het bedrijventerrein Business Centre Treeport. De werkzaamheden worden in dit gebied integraal uitgevoerd door Loon- en Grondwerkbedrijf W. Huijbregts BV.

Voorbereiding werkzaamheden: Archeologisch onderzoek

De bodem van Nederland zit vol met overblijfselen van het verleden. Daarom is het verplicht om voor de uitvoering van bodemwerkzaamheden archeologisch onderzoek uit te voeren. Uit vooronderzoek (bureauonderzoek) blijkt dat bij windpark Hazeldonk-West naar alle waarschijnlijkheid geen sprake is van archeologische waarden in de bodem. Er hoeft geen nader bodemonderzoek op locatie plaats te vinden.

Voorbereiding werkzaamheden: Niet-gesprongen explosievenonderzoek

Op een flink aantal locaties in Nederland bevinden zich nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in de ondergrond en waterbodem. Om grondwerkzaamheden om een veilige en verantwoorde manier uit te voeren is het noodzakelijk om vooronderzoek te doen naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Het explosievenonderzoek voor windpark Hazeldonk-West is inmiddels afgerond. Uit dit onderzoek blijkt dat het plangebied niet verdacht is op de aanwezigheid van dergelijke explosieven. Er kan dus veilig worden gebouwd.

Bouwverkeer en -routes

Voor de routes van het bouwverkeer wordt op dit moment een verkeersplan opgesteld. Bij de uitvoering van de werkzaamheden worden voornamelijk standaard transportvoertuigen (van werkbussen tot cementwagens) gebruikt die wettelijk op de openbare weg zijn toegestaan door het RDW. Bij het opstellen van het verkeersplan wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de verkeersveiligheid voor het overige verkeer en overlast voor de directe omgeving. De verwachting is dat zoveel mogelijk bouwverkeer via de Rietvelden wordt afgewikkeld.

Exceptioneel transport
Daarnaast valt een klein aantal transporten onder bijzonder, dan wel exceptioneel transport. Hierbij gaat het om ladingen die ‘ondeelbaar’ zijn (zoals windturbineonderdelen) en wat betreft afmetingen en gewichten, groter of zwaarder zijn dan de wet toestaat. Voor het transport van deze ladingen is een ontheffing nodig en dit transport vindt onder begeleiding van de RDW plaats. Het vervoer van de windturbineonderdelen en het bepalen van de transportroute valt onder de verantwoordelijkheid van de windturbineleverancier. Naar alle verwachting gaat het exceptioneel transport ook via de A16 en de Rietvelden en aansluitend over het nieuwe BCT-terrein.